Videos

Veysel Bugur World Championship Karate Grenada 1992 Final

Karate beim SC Banzai e.V.

Kurzfilm über den SC Banzai e.V.

Wado Ryu Katas

Pinan Nidan

Pinan Shodan

Pinan Sandan

Pinan Yodan

Pinan Godan

Seishan

Niseishi

Wanshu

Kushanku

Naihanchi

Chinto

Bassai

Rohai

Shotokan Katas

Gojushi ho Dai

Gojushi ho sho

Jion

Kankudai

Empi

(Brian Eiffert zeigt die Katas)